Đơn hàng Đài Loan 1

MS : 325289 - HB58BAON1 Nhà máy雇主名稱 - Tiệp Nhã Địa điểm地點 Đài Trung Thời hạn hợA p đồng合約期限 3 năm ...

Xem thêm